Novi članovi tima Džebo i Čamdžić

salem-nidzara-novost-1200x609.jpg

Džebo Nidžara, Dipl. Defektolog-Logoped

Logoped – stručna osoba koja se bavi prije svega prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, i terapijom djece i odraslih sa govorno-jezičkim smetnjama, kao i savjetodavnim radom.

Najčešća područja rada logopeda:
– Prevencija, otkrivanje i dijagnosticiranje govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja
– Provođenje individualnih inicijalnih intervjua za procjenu i upis u vrtić/školu
– Upućivanje na dodatne (vanjske) obrade i saradnja sa stručnjacima srodnih struka (edukator-rehabilitator, neuropedijatar, klinički psiholog, socijalni radnik, pedagog…)
– Terapija govorno jezičkih i komunikacijskih poremećaja
– Pomoć u otklanjanju smetnji u čitanju i pisanju
– Rehabilitacija oštećenih funkcija (patologije) verbalne i neverbalne komunikacije
– Stručna pomoć u radu sa osobama nakon moždanog udara

Najčešći poremećaji koji zahtjevaju stručnu pomoć logopeda:
– Usporen razvoj govora
– Poremećaj izgovora glasova (artikulacioni poremećaji)
– Poremećaj tempa i ritma govora
– Poremećaj glasa
– Jezičke teškoće
– Afazije
– Disleksije, disgrafije
– Disfazije
– Poremećaji u autističnom spektru

 

Salem Čamdžić, Mr.sci. Edukator Rehabilitator

Edukator-Rehabilitator – stručna osoba koja se bavi habilitacijom i rehabilitacijom djece i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenje vida, hronične bolesti, specifične teškoće u učenju), i kroz adekvatan program rada stimuliše i razvija potencijale kod djeteta s poteškoćama u razvoju, jača njegove sposobnosti i ublažava ili prevazilazi postojeće prepreke.

Najčešća područja rada Edukatora rehabilitatora:
– Detekcija, dijagnostika, praćenje i evaluacija djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju
– Rana intervencija, program praćenja djece s faktorima rizika nastanka poremećaja (prikupljanje i vođenje dokumentacije, opservacije u grupi, izrada individualnih odgojno obrazovnih planova i programa rada)
– Program poticanja razvoja kognitivnih sposobnosti
– Program poticanja razvoja perceptivno-motoričkih sposobnosti
– Reedukacija psihomotorike
– Poteškoće u učenju i savladavanju gradiva
– Saradnja sa srodnim zanimanjima (psiholog, logoped, socijalni radnik, radni terapeut)
– Tranzicijski program podrške odraslim osobama s poteškoćama u razvoju u nekim prijelomnim razdobljima njihovog života
– Program orijentacije i kretanja slijepih osoba
– Savjetodavni rad s roditeljima (individualni sastanci/roditeljski sastanci/literatura)
– Edukacija i uska saradnja sa odgajateljima kroz radionice i radne sastanke (načini poticanja djeteta s poteškoćama u razvoju, specifičnosti poteškoća, integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno obrazovni sistem (mogućnost sprovođenja inkluzije, razvijanje predvještina za školu i sl.)

Najčešći poremećaji koji zahtjevaju stručnu pomoć edukatora-rehabilitatora:
– Poremećaji u autističnom spektru
– Mentalna retardacija
– Cerebralna paraliza
– Intelektualne teškoće
– ADHD (hiperaktivnost), poremećaj pažnje, koncentracije
– Poremećaj Senzorne integracije

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić