Novi članovi tima Džebo i Čamdžić

salem-nidzara-novost-1200x609.jpg

Džebo Nidžara, Dipl. Defektolog-Logoped

Logoped – stručna osoba koja se bavi prije svega prevencijom, detekcijom, dijagnostikom, i terapijom djece i odraslih sa govorno-jezičkim smetnjama, kao i savjetodavnim radom. Najčešća područja rada logopeda: – Prevencija, otkrivanje i dijagnosticiranje govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja – Provođenje individualnih inicijalnih intervjua za procjenu i upis u vrtić/školu – Upućivanje na dodatne (vanjske) obrade i saradnja sa stručnjacima srodnih struka (edukator-rehabilitator, neuropedijatar, klinički psiholog, socijalni radnik, pedagog…) – Terapija govorno jezičkih i komunikacijskih poremećaja – Pomoć u otklanjanju smetnji u čitanju i pisanju – Rehabilitacija oštećenih funkcija (patologije) verbalne i neverbalne komunikacije – Stručna pomoć u radu sa osobama nakon moždanog udara Najčešći poremećaji koji zahtjevaju stručnu pomoć logopeda: – Usporen razvoj govora – Poremećaj izgovora glasova (artikulacioni poremećaji) – Poremećaj tempa i ritma govora – Poremećaj glasa – Jezičke teškoće – Afazije – Disleksije, disgrafije – Disfazije – Poremećaji u autističnom spektru  

Salem Čamdžić, Mr.sci. Edukator Rehabilitator

Edukator-Rehabilitator – stručna osoba koja se bavi habilitacijom i rehabilitacijom djece i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenje vida, hronične bolesti, specifične teškoće u učenju), i kroz adekvatan program rada stimuliše i razvija potencijale kod djeteta s poteškoćama u razvoju, jača njegove sposobnosti i ublažava ili prevazilazi postojeće prepreke. Najčešća područja rada Edukatora rehabilitatora: – Detekcija, dijagnostika, praćenje i evaluacija djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju – Rana intervencija, program praćenja djece s faktorima rizika nastanka poremećaja (prikupljanje i vođenje dokumentacije, opservacije u grupi, izrada individualnih odgojno obrazovnih planova i programa rada) – Program poticanja razvoja kognitivnih sposobnosti – Program poticanja razvoja perceptivno-motoričkih sposobnosti – Reedukacija psihomotorike – Poteškoće u učenju i savladavanju gradiva – Saradnja sa srodnim zanimanjima (psiholog, logoped, socijalni radnik, radni terapeut) – Tranzicijski program podrške odraslim osobama s poteškoćama u razvoju u nekim prijelomnim razdobljima njihovog života – Program orijentacije i kretanja slijepih osoba – Savjetodavni rad s roditeljima (individualni sastanci/roditeljski sastanci/literatura) – Edukacija i uska saradnja sa odgajateljima kroz radionice i radne sastanke (načini poticanja djeteta s poteškoćama u razvoju, specifičnosti poteškoća, integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno obrazovni sistem (mogućnost sprovođenja inkluzije, razvijanje predvještina za školu i sl.) Najčešći poremećaji koji zahtjevaju stručnu pomoć edukatora-rehabilitatora: – Poremećaji u autističnom spektru – Mentalna retardacija – Cerebralna paraliza – Intelektualne teškoće – ADHD (hiperaktivnost), poremećaj pažnje, koncentracije – Poremećaj Senzorne integracije

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić