JAVNI OGLAS

JOB-novost-1200x609.jpg
Na osnovu člana 19. Statuta i člana 12. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Poliklinička zdravstvena ustanova „ARBOR VITAE“ dr.Sarić,  direktor  raspisuje: J A V N I   O  G  L  A  S za prijem u radni odnos naodređeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 30 (trideset) dana
  1. Spremačica / čistačica ……………………………………………………………………………. 2 izvršioca
  1. Uvjeti
Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
  • osnovno / srednje obrazovanje,
  • radno iskustvo poželjno,
  • fleksibilnost u radu, spremnost na dvokratne smjene
Dokazi o ispunjavanju uvjeta: Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:
  • prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon
  • uvjerenje o državljanstvu
  • kopiju lične karte
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu: Poliklinička zdravstvena ustanova „ ARBOR VITAE“ dr. Sarić, Maršala Tita bb, 88104 Mostar, BiH, sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za prijem spremačice/ čistačice“. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Rok za podnošenje prijava: 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na razgovor. Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obavezan probni rad od 30 (trideset) dana. Kandidat je po konačnosti odluke o prijemu radnika dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove. Nepotpune i neblagovremene prijave te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Poliklinika “Arbor Vitae”

Od osnivanja 1998.godine do danas nudimo Vam savremenu medicinsku uslugu sa najmodernijim tehničkim dostignućima, ljubazno i na topal i ljudski način!
“Arbor vitae – medicina sa srcem od začeća do procvale dobi”.

logo-alt

GPS Coordinates: 43.350150, 17.812501

Sva prava pridržana - Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić